Връщане на продукти

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.


33. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Инстру БГ за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

34. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Инстру БГ. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Инстру БГ преди изтичането на 14-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките могат да бъдат  донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Инстру БГ стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура или гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Инстру БГ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Инстру БГ, с получаването на стоката от Инстру БГ, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

35. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Инстру БГ възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. Инстру БГ възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

35.3. Инстру БГ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

36. В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Инстру БГ стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като Инстру БГ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията на действащите нормативни разпоредби.

38. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 

  •         възстановяване на заплатената сума
  •         заменяне на стоката с нова
  •         отбив от цената

 

39.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.